STORY

LOGO สัญลักษณ์
เสื้อที่ระลึก - ถ้วยรางวัล - เหรียญผู้พิชิต
เชียงใหม่มาราธอน


"เชียงใหม่มาราธอน" มิใช่แค่กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเท่านั้น ผู้จัดในฐานะคนเชียงใหม่ ยังได้นำเอากิจกรรมนี้ เป็นการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม วิถีของคนล้านนา เต็มไปด้วยความเชื่อมากมาย ที่แสดงออกมาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งพิธีกรรม ศิลปะกรรม และความเชื่อมาเป็นสิ่งเชื่อมโยงต่อกัน โดยมีผลต่อจิตใจของคนล้านนา วิถีดั้งเดิมที่งดงาม ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยในการจัดงานแต่ละปี ผู้จัดได้นำเอา ศิลปะวัฒนธรรม วิถีของคนล้านนา มาเป็นแบบของ เสื้อที่ระลึก ถ้วยรางวัล และแบบเหรียญผู้พิชิตLOGO รายการแข่งขัน เชียงใหม่มาราธอน

          มาจาก การฟ้อนเล็บ เป็นการฟ้อนชนิดหนึ่งของชาวไทยในภาคเหนือ ผู้ฟ้อนจะสวมเล็บยาว ลีลาท่ารำของฟ้อนเล็บคล้ายกับ ฟ้อนเทียน ต่างกันที่ฟ้อนเทียนมือทั้งสองถือเทียน ฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือโดยเฉพาะ รูปแบบการฟ้อนมีอยู่ ๒ แบบ คือแบบพื้นเมืองหรือฟ้อนเมือง และแบบคุ้มเจ้าหลวง นิยมฟ้อนในเวลากลางวัน สำหรับชื่อชุดการแสดงจะมีความหมายตามลักษณะของผู้แสดงที่จะสวมเล็บยาวสีทองทุกนิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ

          ฟ้อนเล็บ ของกรมศิลปากร ได้รับรูปแบบการฟ้อนจากคุ้มเจ้าหลวงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นผู้ปรับปรุง ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ที่กรุงเทพมหานครในคราวสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลก ช้างเผือกในรัชกาลที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ แล้วนางลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากรได้นำมาฝึกให้ละครคณะหลวงในรัชกาลที่ ๗ และถ่ายทอดให้ เป็นชุดการแสดงของกรมศิลปากรโดยมีเนื้อร้องประกอบการแสดง เพื่อเป็นการบวงสรวงหรือฟ้อนต้อนรับตามประเพณีทางภาคเหนือ


ปี 2020 (ครั้งที่ 15) 

ได้นำเอามรดกทางวัฒนธรรม "สักหมึกขาลาย" หนึ่งในวิถีชีวิตของคนล้านนา มาเป็นแบบ เสื้อวิ่งที่ระลึก-เสื้อผู้พิชิตมาราธอนของงาน และแบบเหรียญผู้พิชิต
เรามาลุ้นกันดูนะครับว่า ผู้ออกแบบคนรุ่นใหม่ (สล่า 2020) จะนำเอามรดกทางวัฒนธรรมของการสักหมึกขาลาย มาออกแบบเสื้อได้อย่างไรกัน

 ปี 2019 (ครั้งที่ 14)

นำเอามรดกทางวัฒนธรรม "ศิลปหัตถกรรม ผ้าทอล้านนา" มาเป็นแบบของเสื้อที่ระลึกของงาน

 
ปี 2018 (ครั้งที่ 13)

นำเอามรดกทางวัฒนธรรม ตุงไส้หมู ซึ่งจะใช้ใน วันพญาวัน ในเทศกาล“ปี๋ใหม่เมือง” หรือ “สงกรานต์”  มาเป็นแบบเสื้อที่ระลึกของงาน

 
ปี 2017 (ครั้งที่ 12)

นำเอาศิลปะของ รูปปั้นพญานาควัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มาเป็นแบบเสื้อและถ้วยรางวัล