Muang Thai
Chiangmai Marathon Expo 2018 
เพื่อเป็นการรายงานตัวของนักวิ่งก่อนการแข่งขัน ซึ่งจะเดินทางมาจากทั่วประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นการสอบถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนการแข่งขัน ผู้สมัครทุกท่านจะต้องนำอีเมลยืนยันการรับสมัคร หรือ Order No การลงทะเบียนออนไลน์ หรือเอกสารการชำระค่าสมัครพร้อมบัตประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต ของตนเอง หรือผู้ที่รับมอบอำนาจให้ไปรับแทน ไปแสดงต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน เพื่อขอรับ เสื้อที่ระลึก หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน และ Timing chips *(21k/42k/10K), ในงาน Muang Thai Chiang Mai Marathon Expo 2018 เวลา 10.00-18.00 น. ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, พร้อมกับมีผลิตภัณฑ์กีฬา ของที่ระลึกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการวิ่ง จำหน่ายในราคาถูก ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่..Big Photo